VRÅNGFALLS AFK

Fiske förlänger livet

Protokoll fört vid tävlingsledarmöte 2012-10-06  i bygdegården, Ishult.

 

§ 1.               Mötets öppnande.

                             Dennis Ankarberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötet beslutade att varje närvarande klubb har två röster vid eventuell röstning.

 

§ 2.               Godkännande av dagordning.

Dagordningen lästes upp och godkändes av mötet.

 

§ 3.               Upprop av närvarande klubbar.

                             Se bilaga 1.

 

§ 4.               Val av ordförande för mötet.

 Dennis Ankarberg valdes till ordförande för mötet.

 

§ 5.               Val av sekreterare för mötet.

                             Till sekreterare för mötet valdes Robin Karlsson.

 

 

§ 6.               Val av två justeringsmän.

                             Till att justera dagens mötesprotokoll valdes Rolf Svensson och Bo Claesson.

 

 

§ 7.               Föregående års mötesprotokoll.

Dennis läste upp 2011 års mötesprotokoll som godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 8.               Redovisning av det gångna årets tävlingsverksamhet.

Inger läste upp denna och passade på att framföra gratulationer till de som gjort bra ifrån sig på SM och andra tävlingar. Godkändes av mötet. Bilaga 2.

                     

§ 9.               Fastställande av vinterns tävlingsprogram.

                      Mötet har fastställt vinterns tävlingsprogram. Se bilaga 3.

Det upplystes att vid SM-tävlingar så är det upp till varje klubb att ordna med resa och boende.

Lottning av arrangörsplatser pimpel:

1: Gullringens SFK

2: Stångådalens SFK

Reserv: Vrångfalls AFK

 

Startavgifter. (Gäller DM vinter och sommar).

Mötet beslutade att höja startavgifterna för senior- och veteranklass för att kunna dela ut lite mer prispengar vid prisutdelningarna.

Seniorer       120kr

Veteraner     120kr

Ä. juniorer     50kr

Y. juniorer     30kr

Knattar            0kr                

Lag              100kr/lag

Sanktioneringsavgifter.

En tävling ska alltid sanktioneras senast dagen innan tävlingsdag. Betalning (50kr) kan däremot ske efter tävlingsdag.

Vid DM 1 sanktioneras 10 kr /deltagare till förbundet.

Vid DM 2,3 och 4 sanktioneras 5 kr/ deltagare till förbundet.

Vid DM 1-4 sanktioneras 10kr/ senior- och veterandeltagare till distriktet. Mötet beslutade här att minska avgiften med 15 kr.

Mötet beslutade att ta bort sanktioneringsavgiften för lag i DM-serie. Avgiften har varit 25kr/lag och detta gäller DM både sommar och vinter.

 

 

 

§ 10.            Fastställande av sommarens tävlingsprogram.

                      Mötet har fastställt sommarens tävlingsprogram. Se bilaga 3.

Mötet tog upp frågan angående lottade platser på 8 timmas 2mannalag och mötet kom fram till att det är upp till arrangörerna att avgöra.   

Lottning av arrangörsplatser mete:

1: Gunnebo/Västerviks SFK

2: Gullringens SFK

Reserv: Stångådalens SFK

 

 

 

 

§ 11.            Val av tävlingsledare samt grenansvariga.

Inger Skirby valdes om som distrikttävlingsledare av mötet. Mötet valde sedan dessa till grenansvarga:

Pimpel:          Dennis Ankarberg

Mormyska:    Robin Karlsson

Mete:            Inger Skirby

Tjejmete:      Distriktet, Dennis Ankarberg

 

§ 12.            Övriga Frågor.

·         Inger frågade mötet om någon var intresserad av att delta på tävlingsledarträffen på förbundet. Ingen var intresserad och mötet beslutade att inte skicka någon.

·        Det framkom att förbundet skriver fel distriktsnamn på en del medlemskort.

·         Det informerades att NM i pimpel troligtvis kommer att gå av stapeln den 9/3-2013 i Norra Finland. Mer info kommer senare.

 

§ 13.            Mötets avslutande.

Dennis tackade för visat intresse och tackade kökspersonalen för maten som de lagat. Därefter förklarade han mötet avslutat.

 

 

 

Vid protokollet:………………………………………………………

                      Robin Karlsson

 

 

Ordförande:……………………………………………………..

                      Dennis Ankarberg

 

 

Justerare:……………………………………………….                     …………………………………………………………..

                      Rolf Svensson                                                     Bo ClaessonCopyright © 2011. All Rights Reserved Vrångfalls AFK
  Webbmaster Per-Jörgen Jensen