VRÅNGFALLS AFK

Fiske förlänger livet


Årsmöte Vrångfalls AFK

 

2017-11-24 i Södra Vi

 

Närvarande: 14 medlemmar

 

1.  Årsmötet öppnat

2.  Dagordningen upplästes och godkändes.

3.  Val av

 A)     Mötesordförande- Dennis Ankarberg valdes

 B)     Mötessekreterare- Håkan Andersson valdes

 C)     Val av 2 st. som justerar dagens protokoll- Bertil Sundberg och Inger Karlsson

 

4.  Årsmötets utlysning

 Mötet godkände kallelsen till årsmötet.

 

5.  Styrelsens berättelse lästes upp och godkändes

 Se särskild berättelse för verksamhetsåret.

 

6.  Kassarapporten lästes upp och godkändes

 Se särskild rapport för verksamhetsåret.

 

7.  Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes

 Se särskild berättelse för verksamhetsåret

 

8.  Ansvarsfrihet för styrelsen

 Mötet godkände ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret.

 

9.  Val av

 A)  Ordförande på 1 år- Dennis Ankarberg

 B)  2 st. styrelseledamöter på 2 år- Bertil Sundberg och Håkan Andersson

 C)     2 st. Styrelsesuppleanter på 1 år – Bo Hillström och Rolf Sjöström

 D)  2 st. revisorer på 1 år jämte suppleant- Åke Toresson och Lars- Inge Persson Torbjörn Arvidsson suppleant.

 E)  Valberedning 3 st. ledamöter på 1 år var av en sammankallande Magnus Hallberg- Sammankallande Torbjörn Arvidsson och Torbjörn Jonsson

F)    Tävlingsledare vinter 1 år- Dennis Ankarberg och Per-Jörgen Jensen

 G)  Tävlingsledare sommar 1 år- Per-Jörgen Jensen  och Dennis Ankarberg

 

 H)    Ungdomskommitté 1 år
Per-Jörgen Jensen - sammankallande Torbjörn Arvidsson och Tommy Andersson

 

 10.  Medlemsavgifter 2018

Mötet röstade på oförändrade medlemsavgifter 
Yngre Junior t.o.m. 15 år 20 kr
Junior t.o.m. 18 år 50 kr

 Senior 150 kr

 Familjekort 300 kr


11. Festkommitté

 Berit Hallberg sammankallande och Linda Norberg

 

12. Information om verksamhetsplan för år 2018

 

Dennis informerar om ett nytt förslag från förbundet gällande tävlingsfiske fr.o.m. 2019:

 Ett stort DM och en serie om fyra tävlingar. Detta för att få med fler fiskare till SM. Mer information ges i samband med tävlingar.

Vrångfall har DM1 i pimpel.

 Öppna tävlingen på Mossjön 24 februari. Vrångfall har DM4 i mete.
13. Mötets avslutning

 Mötet avslutades med sedvanlig prisutdelning samt servering av mat och kaffe.

 

 

Ordförande: Dennis Ankarberg              Sekreterare: Håkan Andersson


 

 

 

Justeringsman   : Bertil Sundberg                       Justeringsman: Inger Karlsson Copyright © 2011. All Rights Reserved Vrångfalls AFK
  Webbmaster Per-Jörgen Jensen